کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر

کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر


کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

پورتال کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری  با آدرس اینترنتی ذیل جهت توسعه مرزهای دانش اعتیاد و پیشبرد اهداف علمی امر مبارزه و دسترسی کلیه محققین بدون هرگونه محدودیت زمانی و مکانی ایجاد گردیده است. در این کتابخانه دیجیتال هزاران عنوان کتاب و مقاله پژوهشی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد و سایر موارد مرتبط گنجانده شده است.

آدرس اینترنتی ورتال کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری:   lib.dchq.ir