صدور گواهی دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1400

صدور گواهی دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1400


صدور گواهی دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1400

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی برگزار شده از سوی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در شش ماه اول سال 1400 رسانذه می شود، گواهی مربوط به این دوره ها آماده و در دسترس می باشد. کلیه همکاران، دانشجویان و اساتید محترم شرکت کننده در کارگاه های ذیل می توانند با مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در معاونت دانشجویی نسبت به دریافت گواهی خود اقدام نمایند.

گارگاه های برگزار شده که گواهی آنها آماده گردیده است:

- مدیریت افراد با افکار خودکشی ویژه مددکاران و مشاوران دانشگاه های منطقه ده برگرار شده در اردیبهشت ماه

-  مدیریت افراد با افکار خودکشی ویژه اساتید و هئیت محترم علمی دانشگاه های منطقه ده برگرار شده در اردیبهشت ماه

- کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه سرپرستان خوابگاه ها نیروهای حراست و... برگرار شده در اردیبهشت ماه

- کارگاه آموزشی دخانیات عامل تشدید کرونا برگزار شده در خردادماه

- پیشگیری از خودکشی ویژه پرسنل دانشگاه برگرار شده در اردیبهشت ماه

- کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان

- کارگاه آموزشی افزایش صمیمیت در خانواده (دانشجوی دوستدار خانواده)  ویژه دانشجویان