کاربرگ ثبت ایده استارتاپی

لوگو دانشگاه چمران اهواز

معاونت دانشجویی - مرکزمشاوره دانشجویی

کاربرگ ارایه ایده ی نوآورانه رویداد استارتاپی VentUp


کاربرگ ثبت ایده استارتاپی

Text to Identify