نحوه پذیرش در مرکز

نوبت دهی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید چمران بصورت حضوری و با تکمیل فرمهای مربوط و تعیین موضوعات مشاوره صورت می گیرد و طی فرایند مصاحبه بالینی ارجاع به درمانگران و مشاورین مرکز صورت خواهد گرفت. 

شایان توجه است به زودی امکان پذیرش غیر حضوری و سیستماتیک نیز راه اندازی خواهد شد.

فرایند کلی پذیرش در مرکز مشاوره به شرح ذیل است:

مراجعه دانشجو بصورت خود ارجاع یا ارجاع داده شده.

پرکردن فرم پذیرش.

پذیرش و ارائه کد اختصاصی براساس کد رشته گروه و کد دانشکده مراجع.

ارجاع به روانشناس و در صورت لزوم به روانپزشک.

مصاحبه اولیه

تشخیص

مداخله درمانی توسط  بخشهای مشاوره، رواندرمانی، روانپزشکی،روان سنجی و مددکاری .