ضرورت مشاوره در دانشگاه

دانشجویان دانشگاه به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایط بحرانی زندگی به ویژه در سالهای اول ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتیهای بیشتری را تجربه می کنند که از آن جمله می توان گسستن از زندگی قبلی در شبکه خانواده و واردشدن درزندگی فعلی دانشجوئی ، کمبود خوابگاه ،مشکلات معیشتی ، مسائل و برنامه های درسی و مسائل عاطفی و روانی اشاره کرد.

با توجه به وجود مسائل و مشکلات در بین دانشجویان دانشگاهی رسیدگی و اتخاذ تدابیری برای تامین و توسعه بهداشت روانی و ارائه راه حلهای مناسب مشاوره ای و درمانی در جهت رفع مشکلات لزوم تاسیس مرکزی را جهت تحقق این امر مهم آشکار می کند.

شرح وظایف مرکز مشاوره دانشجویی

 

  • کمک به دانشجویان در شناخت هرچه بهتراستعدادها ، رغبتها و ارزشهای فردی وحاکم بر جامعه.
  • کمک به رشد استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان و به کارگیری این قابلیتها در راه تعالی فردی و اجتماعی و ارتقای سطح فکری و توانایی فردی و اجتماعی دانشجویان برای مقابله موثر و کارآمد با مسائل مختلف زندگی و نیل به سازگاری.
  • آشنا سازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی به منظور سازگاری بهتر و پیشگیری ازبروز مشکلات روانی،رفتاری، تربیتی وعاطفی دانشجویان به منظور ارتقای سطح بهداشت روانی،فردی و اجتماعی آنان.
  • ارتباط با مسوولان دانشگاه و دیگر افراد در بهبود وضع دانشجویان .
  • ارائه خدمات روانپزشکی به افراد نیازمند دارو درمانی.
  • ارائه خدمات مختلف روان شناختی و آزمونهای روان شناختی.
  • حمایت از دانشجویان در مقابله با موارد بحرانی مانند: مرگ عزیزان، شکست در زندگی و غیره .
  • برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
  • پژوهش در مسائل و مشکلات دانشجویان در جهت برنامه ریزی آینده و بهبود وضعیت دانشجویان.