مشاوران و درمانگران مرکز مشاوره شهید چمران اهواز

لیست مشاوران و  درمانگران مرکز مشاوره:

 1. دکتر ذبیح الله عباسپور                        مشاوره خانواده 
 2. دکتر غلامرضا رجبی                         مشاوره خانواده 
 3. دکتر مرتضی امیدیان                          روانشناس بالینی
 4. دکتر نجمه حمید                                روانشناس بالینی
 5. دکتر سودابه بساک نژاد                       روانشناس بالینی
 6. دکتر رضا خجسته مهر                        مشاوره خانواده
 7. دکتر بهرام پیمان نیا                           روانشناس بالینی
 8. دکتر عسگر آتش فروز                       فرزند پروری-تقویت و سنجش هوش
 9. دکتر سمیه اشرفی                             روانپزشک
 10. دکتر میثم خدیوی                             روانشناس بالینی 
 11. آقای روح الله سعادت زاده                  مشاور تحصیلی ، برنامه ریزی تحصیلی ، مشاوره شغلی
 12. خانم سحر کریم پور                         روانشناس بالینی 
 13. خانم راشین صبری نظر زاده              روانشناس بالینی 
 14. آقای نیما عارفی                             روانشناس بالینی
 15. آقای حسین حساوی                         کارشناس مرکز مشاوره و  مشاوره اعتیاد، و روابط بین فردی
 16.  خانم فرخنده دنیوی زاده                   مسئول مرکز مشاوره و روانشناس بالینی
 17. سیده شهربانو رضائی                      مددکار امور اجتماعی