خدمات مددکاری

مددکاری دانشجویان، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو یک فرد یا گروه یا جامعه مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمان‌ها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آن‌ها را فراهم آورد.

افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قادر خواهند بود با بهره‌گیری از فعالیت‌های حرفه‌ای- تخصصی در سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.

  • مددکاری فردی:

ارائه خدمات حرفه‌ای به دانشجویان و خانواده‌های آنان تا روابط اجتماعی سالمتر و مؤثرتری را در دانشگاه داشته باشند و قادر شوند با بهره‌گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و دانشگاه به حداکثر رشد و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارایی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

  • مددکاری جامعه‌ای:

توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی به دانشجویان به منظور تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی آنان و جلب مشارکتهای عمومی و بهره‌گیری از استعدادها و نیروهای موجود درجامعه.

  • مددکاری گروهی:

ارائه خدمات مددکاری گروهی به دانشجویان به منظور رشد استعدادها ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها با بهره‌گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی برآیند.