دانشگاه عاری از دخانیات ( برنامه بدیع )

مصرف مواد دخانی یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد می باشد، به ویژه مصرف سیگار و قلیان که یکی از موضوعات حساس و از معضلات بشری درسالهای اخیر و نیز یکی از پیچیده ترین پدیده های انسانی است که انسان را به چالش جدی کشیده است و برای اولین بار در تاریخ بشر با اپیدمی مواجه شده که پایه ها و بنیانهای جامعه انسانی را تهدید میکند. افزایش مصرف دخانیات در میان جوانان وعوارض ناشی از آن یکی از مشکلات بهداشتی جدی جوانان میباشد. سالانه 5 میلیون نفر در جهان بر اثر استعمال سیگار می میرند. سیگار علت 20 درصد مرگهای قابل پیشگیری در کشورهای توسعه یافته است و به همین دلیل برخی از پژوهشگران مــعـتـقـدنـد که سیگار مهمترین معضل بهداشتی است. در ایران روزانه 920 میلیون تومان و سالانه  1740میلیارد تومان صرف خرید سیگار میشود و نظام سلامت کشور برای درمان عوارض ناشی از سیگار حدود 5220 میلیارد تومان می پردازد .

استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصاً جوانان بوده و یکی از اولویتهای بهداشت عمومی برای کاهش شیوع مصرف سیگار، پیشگیری از سیگاری شدن جوانان است .جوانان بدلیل عوامل خطر اجتماعی، جمعیتی، محیطی و فردی بیشتر در معرض استعمال سیگار هستند. دانشجویان نیز مانند سایر اقشار جوان از این معضل در امان نیستند. اثرات مصرف دخانیات بر دانشجویان جدی، عمیق و ناتوان کننده است. بررسیهای انجام گرفته در کشور ما نیز حاکی از جدی بودن معضل مصرف مواد دخانی در دانشگاهها است. نتایج مطالعهای اخیر نشـان داد 7/4درصد از دانشجویان سیگاری بودند (1/2درصد زنان و 22درصد مردان) جوانـان سیگاری در زندگی خود بیش از جوانان غیـر سـیگاری در معـرض استرس و اتفاقات ناگوار زندگی قرار دارند. یافته های مطالعه دیگری نشان داد 10/9 درصد از دانشجویان سیگاری هستند (1/9درصد خانمها و 15/45درصد آقایان) این میزان در آقایان در مطالعـه دیگری حدود 13درصد گزارش شد. نتیجه پیمایش ملی سیمای زندگی دانشجویان نیز نشان داد که بیش از  15درصد از دانشجویان سیگار و بیش از 20 درصد آنان مبادرت به استعمال قلیان می کنند .

از این رو دفترمشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم به اجرای برنامه دانشگاه های عاری از دخانیات " برنامه بدیع" گرفت که در راستای طرح پیام و به منظور ایجاد بستر سالم و عاری از هرگونه مصرف برای دانشجویان شکل می یابد.