تعریف روان سنجی

انسانها در همه دوران به این موضوع علاقه داشتند که یکدیگر را شناخته و طبقه بندی کنند. این طبقه بندی و شناخت هم شامل مسائل جسمی (نظیر قوی و ضعیف ، سالم و بیمار و …) و مسائل روانی و ذهنی (نظیر هوش ، استعداد ، شخصیت و …) بوده است. در عصر حاضر نیز این مسئله به موضوعی بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است و اهمیت روان سنجی در این است وسایل علمی لازم را برای این شناخت و طبقه بندی در اختیار جامعه و متخصصان علوم انسانی قرار می‌دهد. در واقع اهمیت روان سنجی در دل سوالاتی از قبیل : چه کسی با هوش یا عقب مانده است؟ ، یک فرد بخصوص چه نوع استعدادی دارد؟ و یا چگونه می‌توان به شناختی از شخصیت و خصوصیات فردی افراد دست یافت؟ قرار دارد. 

در روان شناسی مجموعه شیوه‌هایی که به روان شناس کمک می‌کند تا پدیده‌های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی (عددی) در آورد اصطلاحا روان سنجی (Psychometrics) می‌گویند. روان سنجی در معنای وسیع کلمه به معنی استفاده از روشهای آماری و آزمایش و در معنای محدود کلمه به معنی بهره گیری از آزمونهای روانی برای اندازه گیری پدیده‌های روانی است.
کاربرد روشهای روان سنجی

پیش بینی

تقسیم گیری مستلزم آن است که افراد بتوانند میزان موفقیت خود را در آینده در زمینه معینی نظیر پیشرفت تحصیلی یا شغلی پیش بینی (Prediction) کنند. روان سنجی برای اندازه گیری توانایی پیشرفت تحصیلی و سایر ویژگیهای افراد بکار می‌رود. در واقع پیش بینی بر داده‌های کمی معتبرتر و دقیقتر از تفکر واهی است. 
گزینش

در برخی از موسسات و سازمان‌ها مانند دانشکده‌ها و سازمان‌های استخدام کننده آزمونها برای گزینش (Selection) یا در بعضی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
طبقه بندی

طیقه بندی (Classification) عبارت است از گروه بندی افراد براساس تقسیمات منطقی. طبقه بندی مستلزم آن است که معلوم شود یک فرد خاص در چه گروهی جای داده شود و یا براساس چه روشی مورد آموزش یا درمان قرار گیرد. روان سنجی ابزار و وسایل لازم را برای طبقه بندی افراد فراهم می کند. 
ارزشیابی

ابزارهای روان سنجی به منظور قضاوت و ارزشیابی (Evaluation) در مورد برنامه ، روشها ، تدابیر درمانی و میزان پیشرفت افراد و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

ابزارهای روانسنجی موجود در مرکز مشاوره

             در مرکز مشاوره دانشگاه بنا به نیاز و تشخیص درمانگران و مشاوران جهت ارزیابی از مراجعین از ابزار ذیل مورد استفاده قرار می گیرد.

ابزار روانسنجی موجود در مرکز مشاوره

ابزار روانسنجی موجود در مرکز مشاوره

آزمون های الگوی CPT

مهارتهای مقابله با استرس

آزمون حافظه وکسلر

کارکردهای اجرایی

نمادیابی  آزمون وکسلر

توانایی استدلال

استدلال ماتریسی  آزمون وکسلر

سرعت پردازش

فرم بلند -2 MMPI

حافظه

آزمون III- MCMI

توانایی تمرکز

مقیاس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSOI)

آزمون ارزیابی وسواس یل براون یا مادزلی

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس آور(CISI

آزمون اضطراب زونگ یا بک

آزمون برج لندن

آزمون افسردگی بک (BDI-II)

تست بندر گشتالت

فرم AوB تست هوش آر پی کتل

کیفیت خواب

تستهای نقاشی خانواده

تست جملات ناتمام

سنجش فرزند پروری

تست بک

تست وکسلر بزرگسالان و کودکان

تست رور شاخ

تست وکسلر ویکوتسگی

تست مکعبهای کهس

تست اظطراب کتل

تست وکسلر وسکاتین

تست ادواردر

ریون – کودکان ، میانی ـ پیشرفته

تست تی . ا . تی . اندر یا فت موضوع

تست لوکوس

فنون خودداری

تست های نروسایکولوژیکی – تبتون – بندرکشتالتدکرتینر

تست SCL-90

تست تحلیل شخصیت آنزیک

ست حافظه و کسلر

تست اضطراب آشکار تایلر

ا ضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

تستهای وسواس

مازپروتئوس

تست آندره  ری « حافظه»

تست اس . ا .  تی «اندر یافت سالمندان»

تست آدمک گودانیاف

تست افسردگی برنز