دفاتر مشاوره دانشگاه شهید چمران

دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه شهید چمران

معاونت دانشجویی- جنب درمانگاه - مرکز مشاوره دانشجویی تلفن: 33366182

 دفتر مشاوره خوابگاه پسران 

مجتمع خوابگاهی شهید علم الهدی - خوابگاه موسوی اتاق 3

دفتر مشاوره خوابگاه دختران

مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه س - سایت اداری - طبقه دوم - اتاق مشاوره

دفتر مشاوره دانشکده هنر

شوشتر- دانشکده هنر - واحد اداری - طبقه همکف - اتاق مشاوره