برنامه زمانبندی مشاوره در سال 1400

علاقمندان به خدمات مشاوره می بایست با تماس با صدای مشاور دانشگاه به شماره 09169006913 نسبت به اخذ نوبت مشاوره طبق برنامه زمانبندی مشاورین اقدام نمایند.

برنامه حضور مشاوران و درمانگران

     برنامه درمانگران مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز نیمسال دوم تحصیلی    99– 1398

 

ایام هفته

 

 

درمانگران

 

 

درمانگران

 

 

درمانگران

 

شنبه

 

 

دکتر خدیوی   14- 9

آقای عارفی   12- 8

 

 

دکتر رجبی  15 - 12

 

 

 

یکشنبه

 

خانم کریم پور  15 - 9

دکتر سعادت زاده  12/30- 9

 

آقای ممبینی   12/30الی 16

 

 

دوشنبه

 

 

دکتر خدیوی   13- 8

دکتر امیدیان  10- 8

 

 

عارفی 12 – 8

دکتر رجبی 15-12

 

 

دکتر ممبینی   16 - 13

 

سه شنبه

 

 

خانم صبری نژاد   14 – 9

 

دکتر عباسپور  12 – 9/40

 

 

چهارشنبه

 

دکتر خدیوی  13 - 8

خانم صبری  15 - 9

 

دکتر امیدیان  10- 8

دکتر اشرفی روانپزشک  14 - 13

 

 

خوابگاه دختران

 

 

یکشنبه و سه شنبه    خانم صبری

دوشنبه خانم عادل

22-17

                         خوابگاه پسران

 

شنبه   دکتر خدیوی

21 – 17

 

 

 

دانشکده هنر شوشتر

 

سه شنبه    آقای عارفی

14 – 9